Kategorie
Wygoda dla Twoich stóp
Dla zakupów powyżej 199 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.berkemann24.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.berkemann24.pl, dokonywania zakupów za jego pośrednictwem, prawa i obowiązki stron oraz procedurę reklamacyjną.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 • Sprzedawcy - należy przez to rozumieć: DP Trade z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Broniewskiego 14, NIP 6171570670, REGON
 • Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.berkemann24.pl;
 • Towarze - należy przez to rozumieć asortyment dostępny w Sklepie, a więc obuwie, akcesoria ortopedyczne oraz kosmetyków marki Scholl;
 • Kupującym – należy przez to rozumieć podmioty dokonujące zakupu za pośrednictwem Sklepu;
 • Konsumencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2

Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez umieszczenie przez Kupującego w wirtualnym koszyku Towarów, które zamierza nabyć. Kierując Towary do koszyka, Kupujący określa ich oczekiwaną ilość oraz ewentualnie inne wymagane parametry (np. rozmiar obuwia, jego kolor itp.)
 3. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu zarządzanie Towarami przed ich zakupem, przeliczanie wartości zamówienia oraz kosztów dostawy. Podczas wyboru Towarów, Kupujący może dowolnie zmieniać zawartość koszyka poprzez dodawanie i usuwanie poszczególnych elementów.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest w dwóch wariantach:
 • zakup przez zarejestrowanego użytkownika
 • zakup bez uprzedniej rejestracji
 1. W czasie rejestracji tworzone jest indywidualne konto Kupującego. Rejestracja nie jest obowiązkowa. Jednakże, w wyniku rejestracji Kupujący może uzyskać łatwiejszy dostęp do informacji na temat statusu złożonego zamówienia. Rejestracja ułatwia nadto wymianę  informacji na linii Sprzedawca – Kupujący. Daje również Kupującemu szansę  skorzystania ze specjalnych ofert i promocji.
 2. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie przez Kupującego rzetelnych, kompletnych i aktualnych danych umożliwiających kontakt oraz prawidłową dostawę.
 3. Przed złożeniem zamówienia, Kupującemu wyświetlane są informacje na temat łącznej kwoty do zapłaty oraz dane umożliwiające weryfikację dokonanych przez niego wyborów:
 • Towaru oraz jego ilości
 • opcji płatności
 • opcji dostawy

Kupujący składa zamówienie poprzez aktywacje przycisku „Zamawiam i płacę”.

 1. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacjami wymaganymi odrębnymi przepisami prawa. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Kupującego ceny.

§ 3

Płatności

 

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej Sklepu przy Towarze w chwili składania zamówienia. Niezależnie od tego, o łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Kupujący informowany jest przed złożeniem zamówienia.
 2. Sprzedawca może prowadzić akcje promocyjne oraz wprowadzać obniżki na poszczególne Towary. O ile regulamin danej akcji promocyjnej nie stanowi wyraźnie inaczej, promocje i obniżki nie łączą się ze sobą.
 3. O łącznych, ostatecznych kosztach dostawy, Kupujący informowany jest najpóźniej przed złożeniem zamówienia. Opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza w momencie zapłaty ceny za Towar.
 4. Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności:
 • za pobraniem - płatność następuje przy odbiorze zamówionego Towaru
 • przelew bankowy on-line (PayU);
 • przelew bankowy tradycyjny (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub dokumentu proformy),
 • płatność dokonywana za pomocą karty płatniczej (DotPay)
 1. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek uprzedniego (tj. przed złożeniem zamówienia) poinformowania o tym fakcie Kupującego.

 

§ 4

Realizacja zamówień

 

 1. Sprzedawca dostarcza Towary na adres wskazany przez Kupującego w toku składania zamówienia, chyba że Kupujący wybrał opcję odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia:
 • po pomyślnym złożeniu zamówienia przez Kupującego (dotyczy płatności za pobraniem)

lub

 • po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (w pozostałych przypadkach).
 1. Wydanie towaru następować będzie przy wykorzystaniu jednej z poniższych opcji:
 • w siedzibie Sprzedawcy (w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego)
 • przesyłką kurierska (GLS)
 • przesyłka pocztowa (dotyczy tylko wysyłki kosmetyków)

 

 1. Dostawy będą realizowane w ciągu maksymalnie 30 dni. O terminie realizacji zamówienia Kupujący informowany jest przed jego złożeniem. W praktyce terminy realizacji wynoszą najczęściej:
 • do 3 dni roboczych
 • do 5 dni roboczych w przypadku dużej rotacji danych modeli i rozmiarów
 • do 15 dni roboczych na wybrane modele Berkemann, Solidus

            O terminie realizacji zamówienia Kupujący informowany jest przed jego złożeniem.         Informacje o postępach w realizacji zamówienia są dostarczane Kupującym w drodze    wiadomości e-mail. Kupujący ma również prawo monitować status swojego zamówienia telefonicznie.

 1. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy:
 • w formie elektronicznej, po złożeniu zamówienia, na podany przez Kupującego adres e-mail

oraz

 • w formie tradycyjnej, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru.
 1. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, celem usprawnienia procesu reklamacyjnego, zaleca się, by Kupujący sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany kurierowi (lub innemu doręczycielowi), drugi zaś wysłany Sprzedawcy.

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić w dowolnej formie.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w szczególności za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował  Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Towar Sprzedawcy przed upływem 14 dniowego terminu. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Sklep,  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument może ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 6

Procedura reklamacyjna

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady sprzedawanych Towarów.

2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.

3. Kupujący może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko) gdy, wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:

 • Towar posiada wady fizyczne,
 • Towar jest niezgodny z umową;
 • wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,
 • w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.

4. Zaleca się, by reklamacje, były kierowane w formie pisemnej na adres: DP Trade z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Broniewskiego 14.

5. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:

 • imię i nazwisko/dane działalności gospodarczej
 • adres do korespondencji
 • adres poczty elektronicznej (w przypadku gdy Kupujący życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej)
 • datę nabycia Towaru
 • rodzaj reklamowanego Towaru
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia
 • żądanie Kupującego

Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru).

Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania.

6. Kupujący ma również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej  technicznych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu.

7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 7

Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Skorzystanie  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 • Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 1. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.06.2017 roku.
 2. Ewentualne zmiany Regulaminu będą następować przy uwzględnieniu następujących zasad:
 • zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 14 dni od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu w widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu;
 • zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail
 • do zamówień przed wejściem w życie zmian,  mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
 1. Regulamin dostępny jest pod adresem https://berkemann24.pl/regulamin-sklepu, jak również w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Zaleca się, by wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania Sklepu, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu kierować na adres poczty elektroniczny Sprzedawcy kontakt@berkemann24.pl, bądź też w formie tradycyjnej na adres jego siedziby.

 

Uwagi techniczne:

Korzystanie ze Sklepu wymaga przez Klienta wymaga dysponowania urządzeniem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 • Komputer lub innego urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
 • System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
 • Procesor: 1 GHz
 • RAM: 1 GB pamięci RAM
 • Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
 • Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
 • Sterowanie: klawiatura, mysz
 • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
 • Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script i cookies: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).
 •  Zalecana rozdzielczość monitora to 1024x768 pikseli.